OBRASCI - SPOLJNA TRGOVINA I BANKARSKO POSLOVANJE

STRUKTURA POZIVA NA BROJ
ANEKS 1 OKVIRNOG REPO UGOVORA
DNEVNI IZVEŠTAJ BANKE O OBAVLJENIM MENJAČKIM POSLOVIMA - PRILOG 1
PREGLED PONDERISANIH EFEKTIVNIH KAMATNIH STOPA NA UKUPNU PONUDU KREDITA I DEPOZITA - PRILOG 2
IZVEŠTAJ O OBAVEZI IZDVAJANJA DINARSKE I DEVIZNE OBAVEZNE REZERVE - OBRAZAC OR-OOI
IZJAVA lica da nije ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama
IZJAVA zaposlenog ili bivšeg zaposlenog da nije ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama
IZVEŠTAJ O OBRAČUNU DEVIZNE OBAVEZNE REZERVE - OBRAZAC OR-DEV
IZVEŠTAJ O OBRAČUNU DINARSKE OBAVEZNE REZERVE - OBRAZAC OR-DIN
IZVEŠTAJ O OBRAČUNU PRIRASTA KREDITA ODOBRENIH U SKLADU SA PROPISIMA VLADE RS - OBRAZAC OR-PR
IZVEŠTAJ O STANJU BRUTO PLASMANA ODOBRENIH STANOVNIŠTVU I STANJU OSNOVNOG KAPITALA BANKE - OBRAZAC BPS-1
PREGLED PODATAKA O DINARSKIM I DEVIZNIM OBAVEZAMA, KAO I KAMATNIM MARŽAMA PO OSNOVU SREDSTAVA KOJE BANKE PRIMAJU U SKLADU SA TAČKOM 3. ODREDBA POD 4) ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE - OBRAZAC OR-MFO
OKVIRNI UGOVOR O PRODAJI HARTIJA OD VREDNOSTI SA OBAVEZOM KUPOVINE TIH HARTIJA
OKVIRNI UGOVOR O TRAJNOJ KUPOPRODAJI HARTIJA OD VREDNOSTI (OKVIRNI TRAJNI UGOVOR)
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA PLATNIM KARTICAMA - OBRAZAC PPK
PREGLED JEDINSTVENIH ŠIFARA BANAKA KOJE SE KORISTE PRI POPUNJAVANJU PLATNOG NALOGA
PRIHVATANJE ZAHTEVA BANKE ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNOG KREDITA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI
FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE CENE HARTIJA OD VREDNOSTI PREMA VRSTI TRANSAKCIJE - PRILOG 1
BILANS STANJA BANKE - OBRAZAC BS
PREGLED NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE - OBRAZAC DEP
TRANSAKCIJE IZVRŠENE GOTOVIM NOVCEM - OBRAZAC GN
NALOG - SPECIFIKACIJA ZA ISPLATU GOTOVOG NOVCA - PP PRILOG 3
PREGLED SEKTORSKE I GRANSKE STRUKTURE PRIMLJENIH DEPOZITA I KREDITA BANKE - OBRAZAC STR
NALOG - SPECIFIKACIJA ZA ISPLATU GOTOVOG NOVCA - PP PRILOG 4
PREGLED ROČNE STRUKTURE AKTIVE I PASIV BANKE - OBRAZAC ROK
BILANS USPEHA BANKE - OBRAZAC BU
IZVEŠTAJ O VISINI KAPITALA I OSTVARENIM POKAZATELJIMA POSLOVANJA BANKE - OBRAZAC BON
PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA KOJA NISU LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU - OBRAZAC UB
PREGLED ULAGANJA BANKE U LICA U FINANSIJSKOM SEKTORU - OBRAZAC UFS
MESEČNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE - OBRAZAC LIKMES
DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE - OBRAZAC LIK
MESEČNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE - OBRAZAC DEVMES
DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE - OBRAZAC DEV
IZVEŠTAJ O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE BANKE - OBRAZAC KA - 1
MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE - OBRAZAC TG
MESEČNI IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ STRUKTURI – DEVIZNA KLAUZULA - OBRAZAC DK
MESEČNI IZVEŠTAJ O UKUPNIM KREDITIMA I PLASMANIMA STANOVNIŠTVU - OBRAZAC STAN
IZVEŠTAJ O NOVOJ EMISIJI AKCIJA BANKE - OBRAZAC EA
IZVEŠTAJ O POVEČANJU I SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA BANKE - OBRAZAC AK
OSNOVNI PODACI O BANCI - OBRAZAC OP
SPISAK CARINSKIH ISPOSTAVA
Računi kratkoročnih i dugoročnih kredita i plasmana odobrenih stanovništvu, u dinarima
TERMINSKI PLAN ZA OBAVLJANJE POSLOVNIH PROCESA PO OSNOVU KUPOPRODAJNIH TRANSAKCIJA HARTIJAMA OD VREDNOSTI IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I BANAKA (Dnevni terminski plan)
ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA KLIJENTA
ZAHTEV ZA GAŠENJE RAČUNA KLIJENTA
ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNOG KREDITA 1
ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KRATKOROČNOG KREDITA 2

KONTAKT

DOO "BIRO AURA",
LJUBIŠE UROŠEVIĆA 12, 35000 JAGODINA
035/244-475, 035/223-122